News Ticker

ทักษะส่วนบุคคล

ทักษะส่วนบุคคลเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิต และตระหนักถึงการเพิ่มศักยภาพของตัวเราเอง