News Ticker

หลักการบริหาร สำหรับผู้นำองค์กร

หลักการบริหารมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับองค์กร ไม่ว่าองค์กรนั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีคนเพียงไม่กี่คน หลักการบริหารงานที่ผู้นำจะต้องคำนึงอยู่ตลอดเวลา เพื่อใช้เป็นแนวทางการในการปฏิบัติ มีหลักสำคัญดังนี้

1. INPUT 

หมายถึง สิ่งที่ใส่เข้าไปเพื่อใช้ในการบริหาร เช่น บุคลากร เงิน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรและเทคโนโลยี สิ่งต่างๆที่ใช้ในการบริหารหากมีประสิทธิภาพก็สามารถสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรได้

2. PROCESS

หมายถึง กระบวนการในการบริหารเพื่อให้งานนั้นไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยแบ่งกิจกรรมของกระบวนการบริหารออกเป็น 5 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมทางด้านเทคนิค

2. กิจกรรมทางด้านการเงิน

3. กิจกรรมทางด้านความมั่นคงขององค์กร

4. กิจกรรมทางด้านระบบบัญชี

5. กิจกรรมทางด้านการจัดการ

3. OUTPUT

หมายถึง ผลลัพธ์ที่ออกมาจากกระบวนการบริหาร หากผู้บริหารสามารถทำให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี ซึ่งไม่ได้มีเพียงผลกำไรที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังหมายถึงชื่อเสียงขององค์กร ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมงานที่จะส่งผลให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงอย่างเห็นได้ชัด

หลักการบริหารสำหรับผู้นำองค์กร นอกจากเป็นหลักในการปฏิบัติงานของผู้นำแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทุกคนคาดหวังได้อีกด้วย

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts