News Ticker

การสร้างสัมพันธ์ที่ดี กับบุคคลในครอบครัว

“มนุษยสัมพันธ์” เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา และเชื่อว่าทุกคนมีความต้องการพื้นฐาน มีอารมณ์ความรู้สึก รัก โลภ โกรธ หลง มีความสุข หรือมีความทุกข์เช่นเดียวกัน การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่เราไม่ชอบ เราก็ต้องตระหนักได้ว่าคนอื่นก็คงไม่ชอบด้วยเช่นกัน แต่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้คนในสังคม และมักหลงลืม การมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลภายในครอบครัว

การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆในสังคม ต้องมีพื้นฐานจากหลักการที่ว่า มนุษยสัมพันธ์ต้องเริ่มที่ตนเองก่อน ดังนั้น การผูกมิตรและมีสัมพันธภาพที่กับบุคคลอื่น ควรเริ่มต้นจากบุคคลในครอบครัวของเราก่อน ครอบครัวเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กที่สุดในสังคม มีหน้าที่สร้างสมาชิกใหม่ให้กับสังคมและเลี้ยงดูให้ เจริญเติบโต อบรมให้รู้ระเบียบวินัย การปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างเหมาะสมก็คือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อสร้างความรักและความผูกพัน ทำให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว

การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในครอบครัว เป็นการปลูกฝังการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของบุคคล ซึ่งต้องเริ่มต้นจากสังคมเล็กๆ ก่อนที่จะไปสู่สังคมใหญ่ ทำให้การอยู่ร่วมกันในครอบครัวและสังคมส่วนรวมมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างยั่งยืน

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts