News Ticker

ความสำเร็จในชีวิต เกิดจากความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง

ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของคนเรา เกิดจากความเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อในความสามารถและพอใจในสิ่งที่เป็นตัวตนของเรา คนที่เชื่อมั่นในตนเองจะพยายามมองหาส่วนดีหรือสิ่งพิเศษกว่าคนอื่นที่มีอยู่ในตัวเอง แล้วนำสิ่งนั้นออกมาสร้างโอกาสเพื่อทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง

ความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง ถือเป็นทักษะและความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสม และมีความสามารถในการเผชิญปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกๆด้านอย่างมีประสิทธิภาพ คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนอกจากมีความเชื่อมั่นในตนเอง แล้ว ยังมี 3 สิ่งที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ได้แก่

1. ไม่นำตัวเองไปเปรียบกับคนอื่น แต่จะศึกษาความแตกต่างทั้งในด้านดีและด้านลบเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของตนเอง

2. สร้างสมดุลให้กับการดำเนินชีวิต การใช้ชีวิตต้องมีความยืดหยุ่นปรับวิธีดำเนินชีวิตให้เหมาะสมตลอดเวลา ทั้งในเรื่องการทำงาน เรื่องครอบครัวและการใช้ชีวิตส่วนตัว

3. มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน มีความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นในวิถีทางของตนเอง ไม่ท้อแท้เมื่อมองเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จมากกว่า

ความสำเร็จในชีวิตเกิดจากความเชื่อมั่นในตนเอง  เชื่อมั่นในความสามารถ และความพยายามของตัวเราเอง และสิ่งสำคัญที่สุดต้องไม่ดูถูกตัวเอง เพราะเราทุกคนเกิดมาพร้อมคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองเท่าเทียมกัน

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts