News Ticker

6 วิธี การแสวงหาความรู้อย่างผู้นำ

ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้รับการยกย่องสรรเสริญอยู่ในสายงานและได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำหรือผู้บริหารในระดับสูงขึ้นไป ย่อมเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรู้  เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

ผู้ที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่ มักมีวิธีการทำงานที่แตกต่างและให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ๆ โดยไม่ต้องรอให้หัวหน้างานองค์กร หรือผู้อื่นมาพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานของตนเอง

การเริ่มต้นพัฒนาตนเอง โดยการเรียนรู้อย่างผู้นำเริ่มต้นง่ายๆ ดังนี้

1.การสังเกต คือการสังเกตพฤติกรรมของคน สังเกตสิ่งของ และเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อหาความแตกต่างและสาเหตุของความแตกต่างที่อาจทำให้เกิดผลกระทบ

2.การจดบันทึก การจดบันทึกทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น หรือจดบันทึกจากสิ่งที่เราสังเกตจากการฟัง หรือการอ่าน

3.การนำเสนอ การเรียนรู้อย่างผู้นำ ต้องมีความเข้าใจและจดจำในสิ่งที่ต้องการนำเสนออย่างเป็นระบบ

4.การฟัง การรับฟังผู้อื่นเป็นการเรียนรู้ที่ดีสำหรับการเป็นผู้นำลักษณะของการฟังต้องจับประเด็นของผู้พูดให้ได้และสามารถตั้งคำถามจากสิ่งที่ฟังได้ด้วย

5.การถาม วิธีเรียนรู้จากการถามเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และต้องเป็นคำถามสั้นๆในเรื่องที่สำคัญ อาจเป็นการถามจากผู้รู้หรือตั้งคำถามจากการฟัง

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาตนเองในทุกๆด้านเพราะนอกจากได้รับความรู้แล้ว ยังพัฒนาตนให้เป็นคนช่างสังเกต ใจเย็น สรุปและวิเคราะห์ได้ดี

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.