News Ticker

แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ สำคัญอย่างไร

ความคิดเห็นก็คือ การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดหรือข้อสันนิษฐานของบุคคล ที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้ ความคิดเห็นสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น การแสดงออกด้วยคำพูด หรือแสดงออกด้วยการเขียนบรรยาย ซึ่งเป็นได้ทั้งการแสดงออกให้คนอื่นได้รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง หรือเป็นการนำเสนอแง่มุมข้อสันนิษฐานที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการตอบรับในลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันออกไป

ปัจจุบันช่องทางการใช้สื่อเพื่อแสดงความคิดเห็น หรือนำเสนอเรื่องราวใดๆเป็นสิ่งที่สามารถพบได้บ่อยโดยเฉพาะสื่อสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์มีความสำคัญมาก เพราะหมายถึงการนำเสนอความเป็นตัวตนของเราให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วย และการแสดงออกด้วยการเขียนบรรยายความรู้สึก ยังแตกต่างจากการแสดงออกด้วยคำพูด เนื่องจากเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าผ่านการกลั่นกรองมาแล้วเป็นอย่างดี เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทำให้แก้ไขได้ยาก และอาจกลายเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตในอนาคตได้

การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ควรเป็นการนำเสนอในเชิงบวก วิเคราะห์และสันนิษฐานโดยยึดหลักความเป็นเหตุและเป็นผลมากกว่าการชี้นำให้บุคคลอื่นๆคล้อยตาม แต่ควรเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้อื่นได้นำไปวิเคราะห์และตัดสินเรื่องราวเหล่านั้นด้วยตนเอง

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts