News Ticker

ต้นทุนของชีวิต คือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้น

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้โครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากความทันสมัยของเทคโนโลยี ช่วยสร้างแรงผลักดันให้คนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเรียนรู้เป็นทักษะที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรา เช่น ในครอบครัว ชุมชน  สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือแหล่งศึกษาเรียนรู้ต่างๆ สำหรับกรอบแนวคิดในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้คนเรามีต้นทุนในการดำเนินชีวิต มีดังนี้

1. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้น คือการปรับปรุงการเข้าถึงคุณภาพความเป็นธรรม และเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ จากสภาพแวดล้อมและสิ่งที่อยู่รอบๆตัว การเรียนรู้ยืดหยุ่นได้ตามโอกาส ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเท่าที่โอกาสจะอำนวย

2. การพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ คือการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3. สร้างแรงบันดาลใจ การเรียนรู้ทำให้ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค เพราะเมื่อมีความรอบรู้ก็จะทำให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง และความรู้ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จได้ง่ายขึ้น

การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นทักษะพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด ช่วยให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนมีต้นทุนชีวิตที่ดี ทำให้เลือกดำเนินชีวิตไปในทิศทางใดๆได้ง่ายตามที่ใจต้องการ

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts