News Ticker

การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์

มนุษย์เรามีพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมือนกัน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพื้นฐานการเจริญเติบโตของแต่ละคนที่ได้รับสิ่งกระตุ้นและส่งเสริมที่แตกต่างกัน การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักบริหารในการบริหารงานบุคคล

การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์

สิ่งที่ปัจจัยหลักให้มนุษย์มีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 3 ประการใหญ่ๆ ได้แก่

1.พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

พันธุกรรม หมายถึง สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดได้แก่ รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ ส่วนสิ่งมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนัก ได้แก่ สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราและมีอิทธิพลทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่สภาพแวดล้อมในครรภ์มารดา ที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือการรับประทานยา สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่การอบรมเลี้ยงดู อาชีพ และสถานภาพในการดำเนินชีวิต

2.ความสมดุลของชีวิต

หมายถึง ความต้องการของมนุษย์ย่อมจะต้องอยู่ในสภาวะสมดุล คือ ความสมดุลทางเสรีระ ความสมดุลทางสภาพจิตใจ และความสมดุลทางสังคม หากมนุษย์ขาดความสมดุล การปรับตัวในรูปแบบต่างๆจะแสดงออกมาทันที เช่น ความเชื่อมั่น การเอาแต่ใจ หรือความก้าวร้าว สิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงออกมาเพื่อเรียกร้องหรือเติมเต็มในสิ่งที่ตนเองขาด

3.ลำดับการเกิด

ในทางจิตวิทยายอมรับกันว่า ลูกคนแรก ลูกคนกลาง และลูกคนสุดท้อง จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลมาจากสภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่สัมพันธ์กับจิตสำนึกที่อยู่ภายในจิตเบื้องลึกของบุคคล

การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาดึงความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกมา เพื่อมอบหมายภารกิจให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล

 

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts