News Ticker

ทักษะการนำเสนอ สำคัญอย่างไร ต่อการพัฒนาตนเอง

ความสำเร็จในการทำงานทุกประเภท หัวใจสำคัญของความสำเร็จก็คือการนำเสนอ ผู้ที่มีทักษะและรู้ลักษณะการนำเสนอที่ดีจะนำมาซึ่งความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือประสบความสำเร็จในอาชีพได้ง่าย “ทักษะการนำเสนอสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาตนเอง” ก่อนที่จะรู้ถึงความสำคัญต้องเข้าใจความหมายของการนำเสนออย่างเข้าใจเสียก่อน

ความหมายของการนำเสนอ

การนำเสนอ คือ กระบวนการถ่ายทอดเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆ ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะการพูดกับการแสดงข้อมูลในรูปแบบการนำเสนอต่างๆอย่างเหมาะสม เช่น การเสนอแผนงาน เสนอโครงการ การเสนอผลงานเพื่อขออนุมัติ หรือการนำเสนอสินค้า

วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ ก็เพื่อความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่าง เพื่อโน้มน้าวจิตใจ เพื่อให้เกิดความเห็นใจและเข้าใจ ให้การสนับสนุน หรือให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

คุณสมบัติของผู้นำเสนอ

การนำเสนอด้วยวาจา คุณสมบัติของผู้นำเสนอมีอิทธิพลต่อการโน้มน้าว และทำให้เกิดความคิดที่คล้อยตาม มีทัศนคติในเชิงบวกต่อผู้ที่นำเสนอซึ่งผู้นำเสนอที่ดีต้องมีลักษณะ ดังนี้

1. มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสมถูกกาลเทศะ

2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง

3. เป็นคนช่างสังเกต และมีจิตวิทยาในการโน้มน้าว มีน้ำเสียงที่ชัดเจนน่าฟัง

4. มีความรู้ในเรื่องที่นำเสนอเป็นอย่างดี

5. มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจ

การนำเสนอจะประสบความสำเร็จได้ ก็ต่อเมื่อผู้รับการนำเสนอให้การยอมรับ ดังนั้น ความสำเร็จจึงขึ้นอยู่กับการศึกษาพฤติกรรมของผู้รับการนำเสนอ และการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดการยอมรับนั้นเอง

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.