News Ticker

เทคนิคในการตอบคำถาม จากการนำเสนอ

การนำเสนอทุกรูปแบบทั้งการนำเสนอเพื่อบอกเล่าเรื่องราวด้วยตนเอง โดยผู้นำเสนอใช้เอกสารเป็นส่วนประกอบ การนำเสนอด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และการนำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การซักถามข้อสงสัยจากผู้รับการนำเสนอเกิดขึ้นได้เสมอ และการตอบคำถามยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การนำเสนอนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เทคนิคในการตอบคำถาม จากการนำเสนอ

ในการนำเสนอ นอกจากผู้นำเสนอจะต้องศึกษาและมีทักษะในการนำเสนออย่างถูกต้องและถูกวิธีแล้ว การจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการตอบคำถาม รวมทั้งศึกษาเทคนิคในการตอบคำถาม ก็เป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญเช่นกัน สำหรับเทคนิคในการตอบคำถามมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

1. ตั้งใจรับฟังคำถาม หากเป็นคำถามที่วกวน ต้องขัดเกลาคำถามนั้นให้มีความกระชับเสียก่อน และก่อนตอบคำถาม อาจนำคำถามมาทวนก่อนให้คำตอบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันทั้งคนถามและคนตอบ

2.ตอบให้ตรงประเด็นคำถาม ถึงแม้บางครั้งคำถามอาจไม่เกี่ยวกับเรื่องที่นำเสนอ หากไม่มีข้อมูลก็ต้องเลี่ยงคำตอบอย่างสุภาพ

3.ต้องแสดงความยินต่อคำถามนั้นๆ แม้บางคำถามอาจไร้สาระหรือมีจุดประสงค์ร้ายแฝงอยู่

4.ในการนำเสนอต้องมีคำถามเกิดขึ้นอยู่แล้ว ผู้นำเสนอจึงควรคาดเดาคำถามไว้ล่วงหน้า

5.หากเปิดให้มีการซักถาม ต้องจัดเวลาถามตอบให้เหมาะสม

เทคนิคในการตอบคำถามจากการนำเสนอ คือการทำให้การสื่อสารสมบูรณ์และมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ซึ่งต้องอาศัยทักษะของผู้นำเสนอที่มีการเตรียมความพร้อมมาแล้วเป็นอย่างดี

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts