News Ticker

Connection ปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต

Connection คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเอง ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และผู้คนในสังคมที่อยู่รอบๆตัวเรา ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความสุขและประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต

ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ เช่น ให้ความรู้ ให้แนวคิด ให้คำแนะนำปรึกษา และให้ความเข้าใจอันดีต่อบุคคลอื่นๆในเชิงบวกโดยไม่คาดหวังสิ่งใด เป็นการกระทำที่จริงใจ ด้วยใจที่บริสุทธิ์ นอกจากทำให้การดำเนินชีวิตของคนเราปราศจากปัญหาอุปสรรค หรือหากมีก็สามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปโดยง่ายแล้ว คำว่า Connection ยังทำให้เราได้พัฒนาตนเอง เป็นทักษะส่วนบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวดีๆให้เข้ามาในวิถีชีวิตของเรา อาทิเช่น การทำธุรกิจ คนที่มีความรักและชื่นชอบในสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายๆกัน การสร้างความสัมพันธ์อันดีจะเชื่อมโยงให้กลุ่มคนเหล่านั้นเข้ามาอยู่รวมกัน ได้ทำกิจกรรมหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีต่อกัน เป็นกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน

การเป็นผู้ให้มักทำให้เราได้รับในสิ่งที่ไม่เคยคาดหวังมาก่อนเสมอ Connection หรือการสร้างความสัมพันธ์อันดีก็เช่นเดียวกัน หากเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ปราศจากอคติ และมีความเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง Connection ก็คือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตของคนเราประสบความสุข และพบกับความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนั้นเอง

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts